محصول

خانه > محصولات > بسته آموزشی مهندسی پزشکی
بسته آموزشی مهندسی پزشکی

بسته آموزشی مهندسی پزشکی


تولیدکننده:

نوآوران توسعه فناوری تکتا

استان:

تهران

اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻧﻮ زﻳﺴـﺖ ﻓﻨـﺎوري در ﺳـﺎﺧﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣﻮاد، اﺑﺰارﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻲ، اﻧﺪام ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑﺪن، ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫﺎي دارورﺳـﺎﻧﻲ و زﺧﻢﭘــﻮشﻫــﺎ زﻣـﻴـﻨﻪ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖﻫﺎي ﭼﺸـﻢ ﮔﻴﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ «ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ» ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮﻳﻨﺖ زﻳﺴﺘﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ خواهید کرد.

توضیحات

اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻧﻮ زﻳﺴـﺖ ﻓﻨـﺎوري در ﺳـﺎﺧﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻣﻮاد، اﺑﺰارﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻲ، اﻧﺪام ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑﺪن، ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫﺎي دارورﺳـﺎﻧﻲ و زﺧﻢﭘــﻮشﻫــﺎ زﻣـﻴـﻨﻪ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖﻫﺎي ﭼﺸـﻢ ﮔﻴﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ «ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ» ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮﻳﻨﺖ زﻳﺴﺘﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ خواهید کرد.

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  نوآوران توسعه فناوری تکتا

 • شناسه ملی شرکت

  14009487112

 • حوزه فعالیت

  فناوری‌های نرم و آموزشی

 • ایمیل رسمی

  mohammad.atr@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

  آدرس:

  تهران سیدخندان خ میرمطهری. خ پیشداد. پلاک1 واحد12 طبقه دوم

  کد پستی:

  1541933135

  تلفن:

  02122893338

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک