محصول

خانه > محصولات > کتاب ماجراهای حمید و نانو در خوزستان
کتاب ماجراهای حمید و نانو در خوزستان

کتاب ماجراهای حمید و نانو در خوزستان


تولیدکننده:

نوآوران توسعه فناوری تکتا

استان:

تهران

آﻟﻮدﮔﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان، از دﻳﺮﺑﺎز ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ-رﺳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎنﺗﺮي ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺳﻌﻲ ﻛﺘﺎب«ماجراهای حمید و نانو در خوزستان» ﺑﻴﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اراﺋﻪ راه ﺣﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﻣﻲﺷﻮد.

توضیحات

آﻟﻮدﮔﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان، از دﻳﺮﺑﺎز ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ-رﺳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎنﺗﺮي ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺳﻌﻲ ﻛﺘﺎب«ماجراهای حمید و نانو در خوزستان» ﺑﻴﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اراﺋﻪ راه ﺣﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﻣﻲﺷﻮد.

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  نوآوران توسعه فناوری تکتا

 • شناسه ملی شرکت

  14009487112

 • حوزه فعالیت

  فناوری‌های نرم و آموزشی

 • ایمیل رسمی

  mohammad.atr@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

  آدرس:

  تهران سیدخندان خ میرمطهری. خ پیشداد. پلاک1 واحد12 طبقه دوم

  کد پستی:

  1541933135

  تلفن:

  02122893338

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک