اهداف

اهداف

بهبود کیفیت زندگی مردم از میسر ایجاد بستری برای رفع مسائل و چالش‌های بومی به کمک راهکارهای فناورانه و نوآورانه

توسعه و ترویج خدمات و راهکارهای برتر توسعه‌یافته در زمینه آبادانی و پیشرفت کشور

شناسایی و معرفی فعالان مردمی حوزه آبادانی و پیشرفت فناورانه

ارتقای آگاهی جامعه نسبت به توانمندی‌های جامعه دانش‌بنیان در زمینه رفع مسائل و چالش‌های مناطق کمتر برخوردار

الگوسازی و ایجاد انگیزه برای فعالان زیست بوم علم و فناوری و گروه های دغدغه مند در این حوزه