محصول

خانه > محصولات > اسباب بازی مار و پله نانو
اسباب بازی مار و پله نانو

اسباب بازی مار و پله نانو


تولیدکننده:

نوآوران توسعه فناوری تکتا

استان:

تهران

ﺑﺎزي« ﻣﺎر و ﭘﻠﻪ ﻧﺎﻧﻮ» ﺑﺎ ﺑﻬﺮه­ﮔﻴﺮي از ﺑﺎزي ﺗﺨﺘﻪاي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺑﻌﺎد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ آﻣﻮزش ﻣﻲ­دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺎزي ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ 5 ﻣﻬﺮه در اﺧﺘﻴﺎر دارد و ﻫﺮ ﻣﻬﺮه ﻣﻌﺮف ﻳﻜﻲ از واحدهای اندازه ­گیری اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻪ ­ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازه ­ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪه ­اﻧﺪ و ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺣﻴﻦ ﭘﻴش­­برد ﺑﺎزي، در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﻣﻬﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﻄﺢ آﺧﺮ در اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره 100 ﻣﻲ­رﺳﺪ و ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎزي می­ شود.

توضیحات

ﺑﺎزي« ﻣﺎر و ﭘﻠﻪ ﻧﺎﻧﻮ» ﺑﺎ ﺑﻬﺮه­ﮔﻴﺮي از ﺑﺎزي ﺗﺨﺘﻪاي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺑﻌﺎد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ آﻣﻮزش ﻣﻲ­دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺎزي ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ 5 ﻣﻬﺮه در اﺧﺘﻴﺎر دارد و ﻫﺮ ﻣﻬﺮه ﻣﻌﺮف ﻳﻜﻲ از واحدهای اندازه ­گیری اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻪ ­ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازه ­ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪه ­اﻧﺪ و ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺣﻴﻦ ﭘﻴش­­برد ﺑﺎزي، در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﻣﻬﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﻄﺢ آﺧﺮ در اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره 100 ﻣﻲ­رﺳﺪ و ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎزي می­ شود.

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  نوآوران توسعه فناوری تکتا

 • شناسه ملی شرکت

  14009487112

 • حوزه فعالیت

  فناوری‌های نرم و آموزشی

 • ایمیل رسمی

  mohammad.atr@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

  آدرس:

  تهران سیدخندان خ میرمطهری. خ پیشداد. پلاک1 واحد12 طبقه دوم

  کد پستی:

  1541933135

  تلفن:

  02122893338

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک