محصول

خانه > محصولات > کارانو
کارانو

کارانو


تولیدکننده:

موسسه غیرتجاری مکتب گستران برناک

استان:

تهران

استعدادسنجی شغلی، تجربه سازی، آموزش، منتورینگ و کارآفرینی برای نوجوانان مناطق محروم طــرح تجربــه سازی در اشــتغال بــرای ســنین نوجوانــی با تمرکــز بــر ساخت بسـتری خـلاق و فـعال بـرای کارآفرینـی و کسـب تـجارب شـغلی طـرح تجربه سازی در اشـتغال بـرای سـنین نوجوانـی با تمرکـز بـر ساخـت بسـتری خـلاق و فــعال بــرای کارآفرینــی و کســب تــجارب شــغلی ایــجاد شــبکه کارآفــرینان و متخصصین نوجوان

توضیحات

استعدادسنجی شغلی، تجربه سازی، آموزش، منتورینگ و کارآفرینی برای نوجوانان مناطق محروم طــرح تجربــه سازی در اشــتغال بــرای ســنین نوجوانــی با تمرکــز بــر ساخت بسـتری خـلاق و فـعال بـرای کارآفرینـی و کسـب تـجارب شـغلی طـرح تجربه سازی در اشـتغال بـرای سـنین نوجوانـی با تمرکـز بـر ساخـت بسـتری خـلاق و فــعال بــرای کارآفرینــی و کســب تــجارب شــغلی ایــجاد شــبکه کارآفــرینان و متخصصین نوجوان

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  موسسه غیرتجاری مکتب گستران برناک

 • شناسه ملی شرکت

  14010122830

 • حوزه فعالیت

  فناوری‌های نرم و آموزشی

 • ایمیل رسمی

  amiralifazli18@gmail.com

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

  آدرس:

  تهران، دارآباد، میدان شهدای دارآباد ، پلاک 124

  کد پستی:

  1956849411

  تلفن:

  02191303641

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک