محصول

خانه > محصولات > آموزش مهارت های نرم با رویکرد حل مسئله
آموزش مهارت های نرم با رویکرد حل مسئله

آموزش مهارت های نرم با رویکرد حل مسئله


تولیدکننده:

موسسه فرهنگی آموزشی شمیم علم

استان:

خراسان رضوی

این رویکرد شامل چندین دوره آموزشی نرم هست که در فایل مربوطه توضحات لازم داده شده است. شامل آموزش مهارت های مطالعه، مدیریت زمان، هدف گذاری، چالش های مدیریتی ، چالش های تربیتی، ارتباط موثر و تقویت تمرکز در زندگی دربرگیرنده طیف وسیعی از مخاطبان اعم از مدیران کسب و کارها، والدین، مربیان تربیتی، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان کمــک بــه اولویت بنــدی مســائل توســط مخاطــب و شــکل گیری گروه هــای هم افــزا بــر اســاس تشــابه مســئله ها برگــزاری جلســات جمــع بنــدی در هــر هفتــه توســط کارشـ…

توضیحات

این رویکرد شامل چندین دوره آموزشی نرم هست که در فایل مربوطه توضحات لازم داده شده است. شامل آموزش مهارت های مطالعه، مدیریت زمان، هدف گذاری، چالش های مدیریتی ، چالش های تربیتی، ارتباط موثر و تقویت تمرکز در زندگی دربرگیرنده طیف وسیعی از مخاطبان اعم از مدیران کسب و کارها، والدین، مربیان تربیتی، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان کمــک بــه اولویت بنــدی مســائل توســط مخاطــب و شــکل گیری گروه هــای هم افــزا بــر اســاس تشــابه مســئله ها برگــزاری جلســات جمــع بنــدی در هــر هفتــه توســط کارشــناس و ارائــه ریشــه هــای رایــج و راهکارهــا

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  موسسه فرهنگی آموزشی شمیم علم

 • شناسه ملی شرکت

  1112045600

 • حوزه فعالیت

  فناوری‌های نرم و آموزشی

 • ایمیل رسمی

  shamimelm3711@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  خراسان رضوی

  آدرس:

  مشهد - خیابان چمران - چمران 9 - طبقه 7 - واحد 705

  کد پستی:

  9137674791

  تلفن:

  05137112212

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک