محصول

خانه > محصولات > کامبوجا (فرآورده گیاهان دارویی)
کامبوجا (فرآورده گیاهان دارویی)

کامبوجا (فرآورده گیاهان دارویی)


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاد

از سال ١۴٠١تولید محصولات پایھ پروبیوتیک را با تولید اسکوبی ھای )قارچ آغاز گر تخمیر چای ( برای اولین بار در مرکز،جھاد استان شروع کردیم کھ فرایند تولید از گیاھان دارویی بھ عنوان طعم دھنده ھای طبیعی استفاده می کنیم با توجھ بھ عسل خیز بودن استان وپرورش زنبور عسل در کنار مزارع گیاھان دارویی گرده زا از زنبورداران بومی استان استفاده می کنیم برای افزایش تولید بذر وعسل ھای درمانی وبا دیگر نقاط کشور ھم ارتباط برقرار می کنیم

توضیحات

از سال ١۴٠١تولید محصولات پایھ پروبیوتیک را با تولید اسکوبی ھای )قارچ آغاز گر تخمیر چای ( برای اولین بار در مرکز،جھاد استان شروع کردیم کھ فرایند تولید از گیاھان دارویی بھ عنوان طعم دھنده ھای طبیعی استفاده می کنیم با توجھ بھ عسل خیز بودن استان وپرورش زنبور عسل در کنار مزارع گیاھان دارویی گرده زا از زنبورداران بومی استان استفاده می کنیم برای افزایش تولید بذر وعسل ھای درمانی وبا دیگر نقاط کشور ھم ارتباط برقرار می کنیم

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاد

 • شناسه ملی شرکت

  14005737193

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  آدرس:

  تهران -خیابان انقلاب اسلامی خ قدس کوچه دکتر باستانی پاریزی

  کد پستی:

  1417733491

  تلفن:

  02188968333

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک