محصول

خانه > محصولات > پلتفرم هوشمند جامع هدايت شغلي استعدادگستران
پلتفرم هوشمند جامع هدايت شغلي استعدادگستران

پلتفرم هوشمند جامع هدايت شغلي استعدادگستران


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

ﺷﺮﮐﺖ استعدادﮔﺴﺘﺮان ﻓﺮﺗﺎک ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ استعدادﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي اﻓﺮاد و ﮐﺎرﮔﻤﺎری علمي و ﺑﻬﯿﻨﻪ استعدادﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮه وری، در ﺳﺎل 1395 ﻛﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﻓﺮاواني از ﺳﻮي ﻫﺮ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف (ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن) ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن، اﺳﺘﺨﺪام و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دولتي ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻي در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ استعداد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺘﻘﺎضي ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨگي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮد و ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ مي ﮔﺮدد. از ﺳﻮی دﯾﮕ…

توضیحات

ﺷﺮﮐﺖ استعدادﮔﺴﺘﺮان ﻓﺮﺗﺎک ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ استعدادﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي اﻓﺮاد و ﮐﺎرﮔﻤﺎری علمي و ﺑﻬﯿﻨﻪ استعدادﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮه وری، در ﺳﺎل 1395 ﻛﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﻓﺮاواني از ﺳﻮي ﻫﺮ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف (ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن) ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن، اﺳﺘﺨﺪام و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دولتي ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻي در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ استعداد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺘﻘﺎضي ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨگي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮد و ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ مي ﮔﺮدد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد، ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاني ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ شغلي ﺑﺎ وﯾﮋگي ﻫﺎی ﻓﺮد اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ سازماني مي ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﺪم اشتغال ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دانشگاهي (ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی علمي) ، ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺪاﯾﺖ شغلي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ طي بررسي و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴتي ﻧﮕﺎه ﻓﺮاﯾﻨﺪی را در ﻫﺪاﯾﺖ شغلي در ﺗﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻧﮕﺎه مقطعي و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮ رﯾﺸﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮد از دوران ﮐﻮدكي، ﻧﻮﺟﻮاني و ﺟﻮاني ﺑﻮده و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﯾﺴتي ﻓﺮد در طي ﺳﺎل ﻫﺎی زﻧﺪگي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻼش ﻓﺮد در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ استعدادﻫﺎ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺴﯿﺮ شغلي او دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی شغلي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎ مي ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﺟﻮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ سعي ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﻢ رخ ﺷﻐلي- ﻣﻬﺎرتي ﻗﺎﺑﻞ انعطاف ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي وﻳﮋه اﻓﺮاد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ شغلي از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ شغلي و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﯿﻢ رخ شغلي-مهارتي ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﺮﮐﺖ/ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻘﺎضي و ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻖ اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﺷﻮد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ طراحي و اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ شغلي در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش از ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه فردوسي ﻣﺸﻬﺪ یكي از ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺜﺒتي در ﻓﺮاﯾﻨﺪ طراحي و اﺟﺮای اﯾﺪه ﻣﺤﻮری ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻓﺎز اول ﻃﺮح اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ اﻟﮕﻮی ﻫﺪاﯾﺖ شغلي ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ وب ﮐﺮده و ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ آدرس talentjob.ir راه اﻧﺪازی ﺷﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻلي اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ﻗﺎﻟﺐ 4 ﻣﺮﮐﺰ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﯾﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺗﺤﻠﯿلي، طراحي و اﺟﺮا ﺷﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت مي ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح، ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ جامع ﻫﺪاﯾﺖ شغلي در ﻣﺮﺣﻠﻪ طراحي ﻣﻔﻬﻮمي ﺑﻮده و ﺣﺪود 80 درﺻﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در ﻗﺎﻟﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮعي طراحي ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

کاربرد

ارائه خدمات هدایت شغلی به کارجویان بر پایه نگاه فرایندی بلند مدت

تامین نیروی انسانی هدفمند برای کارفرمایان در قالب استخدام تضمینی

ایجاد ارتباط و تطابق حداکثری میان توانمندی های کارجویان و نیازهای کارفرمایان

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک