محصول

خانه > محصولات > سیماد
سیماد

سیماد


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

سامانه سفارشات هوشمند دارویی و تجهیزات مصرفی

توضیحات

سامانه سفارشات هوشمند دارویی و تجهیزات مصرفی

کاربرد

ماموریـت این سـامانه برقـراری ارتبـاط با سـامانه مالـی تعهـدی و همچنیـن سامانه بیمارسـتانی برای تشـخیص میـزان سـفارش بـا روش هوشـمند، بر اسـاس اسـتفاده از داده هـای مصرفـی از HIS و خرید از روزآمد می باشد. جهت مدیریت و نظارت بر عملکرد خرید و مصرف دارو ولوازم مصرفی برای مدیران و کارشناسان ارشد موبایل سیماد ارئه شده است.

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک