خبر

خانه > اخبار > کتاب "توانمندیﻫﺎی زیست بوم نوآوری و فناوری برای آﺑﺎدانی مناطق کمتر برخوردار" منتشر شد
کتاب "توانمندیﻫﺎی زیست بوم نوآوری و فناوری برای آﺑﺎدانی مناطق کمتر برخوردار" منتشر شد
02 مرداد 1402

کتاب "توانمندیﻫﺎی زیست بوم نوآوری و فناوری برای آﺑﺎدانی مناطق کمتر برخوردار" منتشر شد

دبیرﺧﺎنه برﻧﺎمه ملی آﺑﺎدیران کتاب "توانمندیﻫﺎی زیست بوم نوآوری و فناوری برای آﺑﺎدانی مناطق کمتر برخوردار" را منتشر کرد. شرکتﻫﺎی ﺣﺎضر در این کتابچه دارای توانمندی در یکی از سه رویکرد رفع ﭼﺎلشﻫﺎی مناطق محروم و روستایی، ایجاد اشتغال ﭘﺎیدار و توسعه زنجیره ارزش ظرفیتﻫﺎی بومی مناطق کمتر برخوردار هستند.

ﻣﺎموریت اصلی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان توسعه فناوریﻫﺎی پیشرفته بوده که بحمدﻟﻠﻪ به خوبی این مهم محقق شده و در ﺣﺎل انجام است. از زﻣﺎن تشکیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رﯾﺎست جمهوری زیست بوم نوآوری و فناوری کشور گسترش روزافزونی داشته است. ﺑﺎلغ بر ۸۶۰۰ شرکت دانش بنیان، بیش از ۱۷۰۰ شرکت خلاق، ﺧﺎنه ﻫﺎی خلاق، ﮐﺎرﺧﺎنه ﻫﺎ و مراکز نوآوری و شتابدهنده ﻫﺎ از دستاوردهای زیست بوم نوآوری و فناوری کشور هستند. یکی از رویکردﻫﺎیی که بعد از روی ﮐﺎر آمدن دولت مردمی در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان اتخاذ شده است، نوآوری فراگیر و استفاده از توانمندیﻫﺎی زیست بوم نوآوری و فناوری کشور در راستای توانمندﺳﺎزی مناطق کمتر برخودار و اقشار محروم ﺟﺎمعه است.  بدین منظور برﻧﺎمه ملی «آﺑﺎدیران» ﺑﺎ شعار نوآوری برای آﺑﺎدانی در دوره چهارم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان طراحی شده است.

این برﻧﺎمه ﺑﺎ هدف پیشرفت و آﺑﺎدانی کشور به‌دنبال «رفع ﭼﺎلشﻫﺎی مناطق محروم و روستایی»، «ایجاد اشتغال ﭘﺎیدار» و «توسعه زنجیره ارزش ظرفیتﻫﺎی بومی مناطق کمتر برخوردار» ﺑﺎ استفاده از ظرفیت شرکتﻫﺎی دانش بنیان، خلاق و فناور و ﺳﺎیر ارﮐﺎن زیست بوم نوآوری و فناوری است.

در برﻧﺎمه ملی آﺑﺎدیران همه نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در آﺑﺎدانی و پیشرفت ایران همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرﻣﺎن حضرت اﻣﺎم (ره)، کمیته امداد اﻣﺎم خمینی(ره) و ... به‌دنبال توانمندﺳﺎزی و ارتقای مناطق محروم ﺑﺎ استفاده از دانش، فناوری و نوآوری خواهند بود.

در این کتاب توانمندیﻫﺎی زیست بوم نوآوری و فناوری کشور در حوزه توانمندﺳﺎزی مناطق کمتر برخوردار و اقشار ضعیف ﺟﺎمعه که در پنج حوزه مسکن و زیرﺳﺎخ تﻫﺎی توسعه روستایی، کشاورزی، دامپروری و آبزی پروری، اشتغال، سلامت، بهداشت و توانبخشی و فناوریﻫﺎی نرم و آموزشی ارائه شده است.

این کتاب دارای 316 صفحه است و به معرفی 283 شرکت فعال در حوزه محرومیت زدایی در کشور می‌پردازد. نسخه دیجیتال این کتابچه از طریق لینک ذیل قابل دریافت است:

دریافت کتاب "توانمندیﻫﺎی زیست بوم نوآوری و فناوری برای آﺑﺎدانی مناطق کمتر برخوردار" برنامه ملی آبادیران

لینک کوتاه: