چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > کتاب نهضت مردمی تولید منتشر شد
نهضت مردمی تولید

12 اردیبهشت 1403

کتاب نهضت مردمی تولید منتشر شد

آن چــه شــعار امســال را نســبت بـه سـال‌های قبـل متفـاوت می‌نمایـد، اشـاره مسـتقیم بـه نقـش مـردم در تحقـق جهـش تولیـد اسـت.

در نـگاه رهبـر انقلاب، نسـخه‌ی خـروج از وضعیـت فعلـی اقتصـاد کشـور، تمرکـز بـر جهـش در تولید اسـت کـه به واسـطه نقـش آفرینـی مـردم محقـق خواهد شـد.قطعًایکـی از لـوازم تحقـق چنیـن امـری، احصـا ومعرفـی الگوهـای موفـق تولیـد مردمـی در نقـاط مختلـف کشـور اسـت.

معرفــی چنیــن الگوهایــی از جهتــی باعــث دلگرمــی بــرای عمـوم مـردم بـوده و آنـان را نسـبت بـه حرکـت در چنیـن مسـیری امیــدوار و انگیزه منــد خواهــد نمــود. از طــرف دیگــر منجــر بــه یادگیـری روش‌هـا و شـیوه‌هـای حلقـه‌هـای میانـی و بـه اشـتراک گـزاری تجربیـات آن هـا بـرای تولیـد خواهـد شـد.

همچنیـن باعث مـی شـود تـا مسـئولان بـه صـورت عینـی و ملمـوس نسـبت بـه معنـای مردمـی سـازی اقتصـاد ذهنیـت دقیقـی پیـدا کـرده و بـرای نقـش آفرینـی خـود بـه ویـژه در زمینـه تسـهیلگری و مانـع زدایـی با خوش بیــنی و اراده بیــشتری اقدام نمایــند. در این کتاب بـه معرفـی اجمالـی نمونـه هایـی از مصادیـق حرکـت هـای مردمـی اثربخـش در عرصـه تولیـد خواهیـم پرداخـت.

 

دانلود کتاب