چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های نوآوری اجتماعی در ایران
مقاله نوآوری اجتماعی

13 اسفند 1402

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های نوآوری اجتماعی در ایران

به باور بسیاری از صاحب نظران در شرایطی که جوامع با مسایل و چالشهای کلیدی اجتماعی مواجه اند، نوآوری اجتماعی میتواند با درگیر نمودن همه افراد راه حل هایی نوآورانه برای پاسخ به آنها ارائه دهد بر این اساس این موضوع به عنوان پارادایمی جدید پذیرفته شده است. بر این اساس هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های کلان الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران است.


این پژوهش ضمن کمک به توسعه ادبیات نوآوری اجتماعی میتواند برای جامعه علمی و اجرایی کشور مفید و قابل بهره برداری باشد.

دانلود مقاله