چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > راهبری توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان در مناطق روستایی و عشایری
برنامه توسعه روستا

07 بهمن 1402

راهبری توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان در مناطق روستایی و عشایری

امــروزه توســعه کارآفرینی و نــوآوری به عنوان راهبــردی درجهت رقابت پذیرترکردن مزیتهای محلی برای پیشرفت اقتصادی شناخته می‌شود. با وجود اینکه طی ســالهای مختلف طرح‌های اشتغالزایی گوناگونی همچون بنگاه‌های زود بازده وقانون اشتغال پایدارروستایی وعشایری در کشوراجرا شــده‌اند، ولی این طرح‌ها و اقدام‌ها، به اندازه کافی از رویکرد مبتنی بر کار آفرینی دانش‌بنیان و پویا بهرهمند نبوده و لذا اثر شــگرف و فراگیری درایجاد اشتغال ومعیشت پایداردرمناطق هدف نداشته‌اند. لذا گزارش حاضردرپی یافتن راهکاری برای این امر با تأکید بردرس آموخته‌های جهانی وضعف‌هــای اقدام‌های فعلی در توسعه اشتغال وکارآفرینی روستایی وعشایری بوده‌است.

 

دانلود فایل