چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > تحلیل میزان تأثیرپذیری اشتغال و کارآفرینی روستایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله آبادیران

05 دی 1402

تحلیل میزان تأثیرپذیری اشتغال و کارآفرینی روستایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات

در عصر حاضر، فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیرات فراوان بر همە ابعاد زندگ روستای دارد. یک از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، نحوە اثرگذاری آن در حوزە اشتغال و کارآفرین است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل تأثیرپذیری اشتغال و کارآفرین از فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده‌است.

 

دانلود مقاله