محصول

خانه > محصولات > بسته آموزشی 9 شگفت انگیز
بسته آموزشی 9 شگفت انگیز

بسته آموزشی 9 شگفت انگیز


تولیدکننده:

نوآوران توسعه فناوری تکتا

استان:

تهران

ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ« 9 ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ» ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاص ﺟﺎﻟﺐ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ را روي ﺳﻄوح مختلف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرت و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻌﻼوه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از رﻧﮓﻫﺎیی ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺟﺬاب در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

توضیحات

ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ« 9 ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ» ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاص ﺟﺎﻟﺐ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ را روي ﺳﻄوح مختلف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرت و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻌﻼوه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از رﻧﮓﻫﺎیی ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺟﺬاب در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  نوآوران توسعه فناوری تکتا

 • شناسه ملی شرکت

  14009487112

 • حوزه فعالیت

  فناوری‌های نرم و آموزشی

 • ایمیل رسمی

  mohammad.atr@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

  آدرس:

  تهران سیدخندان خ میرمطهری. خ پیشداد. پلاک1 واحد12 طبقه دوم

  کد پستی:

  1541933135

  تلفن:

  02122893338

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک